મતદારયાદીમાં સરનામા સિવાયની તમામ વિગતો સુધારવા માટે.

મતદારયાદી માં સરનામા સિવાયની તમામ વિગતો સુધારવા માટે ફોર્મ નં-૮ ભરવાનું હોય છે. ફોર્મ ઓનલાઇન/ઓફલાઈન ભરતી વખતે નીચે મુજબની બાબતોનું ધ્યાન રાખવું.

વોટીંગ કાર્ડની ઝેરોક્ષ, અને જે કંઇ પણ સુધારો કરાવો છે એનું ડોકયુમેન્ટ જન્મ તારીખ,નામનુ પુરાવો – જન્મનો દાખલો/ એલ.સી./પાનકાર્ડ/પાસ પોર્ટ/આધાર કાર્ડ.

સરનામા માં ફકત ઘર નંબર જ ફોર્મ ૮ થી સુધરી શકશે . તે સિવાયના સરનામાની વિગતો સુધારવા ફોર્મ ૮-ક ભરવો. અને અન્ય વિધાનસભામાં રહેવા ગયા હોય તો જે વિધાનસભામાં રહેવા ગયા હોય ત્યાં કોર્મ -૬ ભરવું અને તેમાં જુનો ચુંટણી કાર્ડનંબર ફરજિયાત લખવો. તમામ ઇમેજ સ્પષ્ટ વાંચી શકાય તેવી હોવી જોઈએ.

• વોટીંગ કાર્ડ નંબર સાચો લખવો અને વિધાન સભા સાચી પસંદ કરવી. વિધાનસભાનુ નામ અને ભાગ નમ્બર ખબર ના હોય તો ચૂંટણી કાર્ડના પાછળના ભાગમાં લખેલ વિધાનસભાનુ નામ જોઈ લેવું. અને તેના આધારે ફોર્મ ભરવું.

ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા માટે લિંક-

https://www.nvsp.in/RegisteredUser/FormsInputIndex?form_type=form8

ઓકલાઈન(મેન્યુઅલ) ફોર્મ ભરવા માટે-

૧- અવારનવાર મતદારયાદી સુધારણા કાર્યક્રમ થતો હોય છે તે દરમ્યાન આપના મતદાન બુથના સરકાર નિયુક્ત BLO (બુથ લેવલ ઓફિસર) નો સંપર્ક કરવો. અને ફોર્મ ભરવું.

૨- આપની વિધાનસભા ને લગતી ચૂંટણી કચેરી નો સંપર્ક કરી ફોર્મ ભરી શકો છો.

ફોર્મ -8 ડાઉનલોડ કરવા માટે લિંક

https://drive.google.com/file/d/1Jewjd37jo_LUzMKsvJsFrLOI_J-Mqwkl/view?usp=sharing

Leave a Comment