ફળો ના નામ / Fruits Name (Gujarati and English)

ફળો ના નામ (Gujarati and English)

આજે આપણે ફળો ના નામ ગુજરાતી અને ઇંગલિશ માંઆર્ટિકલમાં બધા બાળકો ને ઉપીયોગી બને તેવા નામ શીખીશું. આ નામ અહીં બંને ઉપીયોગી ભાષામાં આપવામાં આવેલા છે, જેથી બધા વિદ્યાર્થીઓ કાક નવું શીખી શકશે.તમે ફળો જો રોજિંદા જીવનમાં ખાતા જ હશો અને ઘણાના નામ પણ તમને ખબર હશે. અલગ અલગ ફળોનું સેવન આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે ખુબ જરૂરી છે