નિરાધાર વૃદ્ધ સહાય યોજના રૂ.૭૫૦/ માસિક માટે જરૂરી પુરાવા.

નિરાધાર વૃદ્ધ સહાય યોજના માટે જરૂરી પુરાવા

• અરજદારની આવક નો દાખલો/પ્રમાણપત્ર (૧,૫૦,૦૦૦ થી ઓછી આવક)

• અરજદારનું રેશનકાડૅ

• અરજદારનું આધારકાર્ડ અને વોટીંગ કાર્ડ

• અરજદારના પતિ/પત્નીનો આધારકાર્ડ, વોટીંગકાર્ડ (જો હયાત હોય તો)

• અરજદારના દરેક સંતાનોના આધારકાર્ડ,વોટીંગકાર્ડ

• અરજદારનું લાઇટબીલ/વેરાબીલ

• અરજદારને સંતાનમાં પુત્ર નથી અથવા દિવ્યાંગ પુત્ર છે તેનું સોગંધનામું/એફિડેવિટ

• અરજદારની ઉમરનો પુરાવો (શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર/જન્મનો દાખલો/સિવિલ સર્જન નું પ્રમાણપત્ર)

• અરજદારનો પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો

• 2 સાક્ષીઓના આધારકાર્ડ,વેરાબિલ અને પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટા(પંચનામું કરવા તલાટીશ્રીના જણાવ્યા અનુસાર સાક્ષીને રૂબરૂ લઇ જવા)

ફોર્મ ક્યાં મળશે અને અરજી ક્યાં કરવી?

• વિસ્તારને લગતી મામલતદારશ્રી ની કચેરી/તાલુકા વિકાસ અધિકારીની કચેરી.

ખાસનોંધ

• અરજદારની ઉમર ૬૦ વર્ષ થી વધુ જરૂરી.

• દરેક પુરાવાઓની ઝેરોક્ષ કરાવી નોટરી ના સહી/સિક્કા મરાવવા. તથા ઓરીજીનલ પુરાવાઓ સાથે રાખવા.

• યોજનાનું ફોર્મ નીચે દર્શાવેલ લિંક ધ્વારા ડાઉનલોડ કરી શકશો.

Leave a Comment