રેશનકાર્ડમાં નામ કમી કરવા માટે જરૂરી પુરાવા

રહેઠાણનો પુરાવો (કોઇપણ એક)

• લાઈટબીલ/વેરાબિલ

ઓળખાણનો પુરાવો

• ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ

• આધારકાર્ડ

અન્ય પુરાવાઓ

• ઓરીજીનલ રેશનકાર્ડ

સેવા માટે જરૂરી પૂરાવા

• લગ્ન પ્રમાણપત્ર (જો દીકરી લગ્ન થઇ ગયા હોઇ તો)

• છૂટાછેડા નું પ્રમાણપત્ર (જો છૂટાછેડા થયેલ હોઇ અને રેશનકાર્ડ માંથી નામ કમી કરવાનું હોઇ તો)

• મરણદાખલો (જો સભ્ય નું મૃત્યુ થયું હોઇ તો)

ફોર્મ ક્યાં મળશે અને અરજી ક્યાં કરવી?

• જે તે પુરવઠા વિભાગ ની ઝોન કચેરી/ મામલતદારશ્રી ની કચેરી/તાલુકા વિકાસ અધિકારીની કચેરી.

• અથવા digital Gujarat વેબસાઈટ પર થી આવેદન કરી શકો છો.

• કોર્મ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે દર્શાવેલ લિંકનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

Leave a Comment