રેશનકાર્ડમાં નામ/સરનામાં કે અન્ય સુધારા કરવા માટે જરૂરી પુરાવા

રહેઠાણનો પુરાવો (કોઇપણ એક)

• લાઈટબીલ/વેરાબિલ

ઓળખાણનો પુરાવો

• ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ

• આધારકાર્ડ

અન્ય પુરાવા

• ઓરીજીનલ રેશનકાર્ડ

સેવા માટે જરૂરી પૂરાવા

• કુમુ પત્ર જો લાગુ પડતું હોય તો

• મહેસુલ ની પાવતી .

• વરસાઇ પેઢીનામું નોટરાઈઝડ

• ગેજેટપત્ર ની ખરીનકલ

ફોર્મ ક્યાં મળશે અને અરજી ક્યાં કરવી?

• જે તે પુરવઠા વિભાગ ની ઝોન કચેરી/ મામલતદારશ્રી ની કચેરી/તાલુકા વિકાસ અધિકારીની કચેરી.

• અથવા digital Gujarat વેબસાઇટ પર થી આવેદન કરી શકો છો.

કોર્મ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે દર્શાવેલ લિંકનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

https://www.digitalgujarat.gov.in/DownLoad/pdfforms/s113.pdf

Leave a Comment