રેશનકાર્ડ વિભાજન કે અલગ કરવા માટે જરૂરી પુરાવા

રહેઠાણનો પુરાવો (કોઇપણ એક)

• લાઈટબીલ/વેરાબિલ

• માલિકીના કિસ્સામાં આકારણી પત્રક

• મિલકત વેરા ની પહોંચ

• ભાડા ના કિસ્સા માં ભાડા કરાર,મકાન માલિકી ની સંમતિ તથા મિલકત નો પુરાવો

• પ્રોપર્ટી કાર્ડ ની નકલ

ઓળખાણનો પુરાવો

• ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ

• આધારકાર્ડ

અન્ય પુરાવા

• ઓરીજીનલ રેશનકાર્ડ

સેવા માટે જરૂરી પૂરાવા

• કુમુ પત્ર જો લાગુ પડતું હોય તો

• મહેસુલ ની પાવતી

• વરસાઇ પેઢીનામું નોટરાઈઝડ

• બી. પી. એલ.યાદીમાં ૨૧ થી ૨૮ સ્કો રમાં નામ ધરાવતા હોય તો આધાર પુરાવો

• વસિયતનામની પ્રમાણિત નકલ

ફોર્મ ક્યાં મળશે અને અરજી ક્યાં કરવી?

• જે તે પુરવઠા વિભાગ ની ઝોન કચેરી/ મામલતદારશ્રી ની કચેરી/તાલુકા વિકાસ અધિકારીની કચેરી.

• અથવા digital Gujarat વેબસાઈટ પર થી આવેદન કરી શકો છો.

• કોર્મ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે દર્શાવેલ લિંકનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

https://www.digitalgujarat.gov.in/DownLoad/pdfforms/s52.pdf

Leave a Comment