ડુપ્લીકેટ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટે જરૂરી પુરાવા

આજના લેખમાં આ૫ણે રેશકાર્ડ યોજના (ration card Gujarat) વિશે માહિતી મેળવશુ જેમાં આ૫ણે નવુ રેશનકાર્ડ કઇ રીતે મેળવવુ, રેશનકાર્ડમાં નવુ નામ કઇ રીતે ઉમેરવુ, નામ કમી કરાવવુ, નામ-સરનામુ સુઘારવુ, રેશનકાર્ડનુ વિભાજન કરવુ વિગેરે સેવાઓ તથા રેશનકાર્યમાં આ૫ને કેટલુ અનાજ મેળશે તેમજ તમારી નજીકની સસ્તાઅનાજની દુકાન, રેશનકાર્ડ ઘારકોની યાદી વિગેરે માહિતી વિસ્તારપૂર્વક મેળવશુ.

રહેઠાણનો પુરાવો

 • લાઈટબીલ/વેરાબિલ

ઓળખાણનો પુરાવો

• ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ

• આધારકાર્ડ

સેવા માટે જરૂરી પૂરાવા

• ખરાબ થઇ ગયેલ ના કિસ્સામાં ઓરીજીનલ રેશનકાર્ડ

ફોર્મ ક્યાં મળશે અને અરજી ક્યાં કરવી?

• જે તે પુરવઠા વિભાગ ની ઝોન કચેરી/ મામલતદારશ્રી ની કચેરી/તાલુકા વિકાસ અધિકારીની કચેરી.

• અથવા digital Gujarat વેબસાઈટ પર થી આવેદન કરી શકો છો.

• ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે દર્શાવેલ લિંકનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

https://www.digitalgujarat.gov.in/DownLoad/pdfforms/s53.pdf

Leave a Comment