ડોમિસાઇલ સર્ટીફીકેટ/Domicile Certificate

જરૂરી પુરાવા

• ડોમીસાઈલ એટલે તમે ગુજરાતના વતની કે ગુજરાતી છો અને તમારે ગુજરાતની કોઇપણ યુનિવર્સિટીમાં એડમીશન લેવું હોય ત્યારે અન્ય રાજ્યોના વિધાર્થીઓ કરતા તમારી પસંદગી પહેલી થાય એ માટેનો પુરાવો એટલે ડોમીસાઇલ સર્ટીફીકેટ.. પુરાવાઓની પ્રમાણિત નકલ

• અરજદારનો તલાટી રૂબરૂ જવાબ

• પંચનામું

• સોગંદનામું

• રહેઠાણના પુરાવા (ગ્રામ પંચાયત /મ્યુનિ. ટેક્ષ બીલ /લાઇટ બીલ /ટેલીફોન બીલ /વિ પૈકી એક)

• રેશનકાર્ડ

• જન્મ અંગેનો પુરાવો (સ્કુલ લીવીંગ સર્ટી અને જન્મ પ્રમાણપત્ર)

• છેલ્લા ૧૦ વર્ષના રહેઠાણના પુરાવા(અભ્યાસ /નોકરી /મતદાર યાદી પાન કાર્ડ/વિ.)

• ગુજરાત રાજયમાં ધારણ કરેલ સ્થાવર મિલક્તનું પ્રમાણપત્ર

• ધોરણ : ૧ થી અત્યાર સુધી કરેલ અભ્યાસના પુરાવા.

• તમારા પિતા/વાલી કયાં અને કયારથી નોકરી, ધંધો, વ્યવસાય કરે છે તેનો દાખલો

• સારી ચાલચલગત અંગેનો દાખલો.

• કોઇ ગુનામાં સંડોવાયેલા નથી તે અંગેનો તમારા વિસ્તારના પોલીસ સ્ટેશનનો દાખલો. (અસલમાં રજુ કરવો)

• ઉપરોકત રજુ કરેલ દસ્તાવેજોનો ખરાઈ માટે અસલ દસ્તાવેજોની માંગણી કર્યેથી રજુ કરવાના રહેશે. અમલીકરણ કચેરી

• સ્થાનિક મામલતદાર અથવા ગ્રામ તલાટી કચેરી

ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે લિંક

https://www.digitalgujarat.gov.in/Citizen/ServiceDescription.aspx

ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા માટે લિંક

https://www.digitalgujarat.gov.in/DownLoad/pdfforms/s76.pdf

Leave a Comment