sc અનુસુચિત જાતિ નો દાખલો/પ્રમાણપત્ર માટે જરૂરી પુરાવા

રહેઠાણનો પુરાવો (કોઇપણ એક)

• લાઇટ બીલની ખરી નકલ.

• રેશન કાર્ડે

• ચુંટણી ઓળખ કાર્ડ ની નકલ

• પાસપોર્ટ ની ખરી નકલ

• ટેલીફોન બીલની ખરી નકલ.

• Post Office Account Statement/Passbook

• Driving License

• First Page of Bank PassBook/Cancelled Cheque

• Government Photo ID cards/ service photo identity card issued by PSU

• Water bill (not older than 3 months)

ઓળખાણનો પુરાવો (કોઇપણ એક)

• ચુંટણી ઓળખ કાર્ડ ની નકલ

• ઇન્કમટેક્ષ પાન કાર્ડની ખરી નકલ.

• પાસપોર્ટ ની ખરી નકલ

• ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ

• Government Photo ID cards/service photo identity card issued by PSU

• કોઈપણ સરકારી દસ્તાવેજ જેમાં નાગરિકનો ફોટો હોય

•માન્યતા પ્રાપ્ત શૈક્ષણિક સંસ્થા દ્વારા જારી કરાયેલ ફોટો ID

જાતિને લગતા પુરાવા (કોઇપણ એક)

• શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર

• પેઢીનામુ (તલાટી દ્વારા જારી કરાયેલ કૌટુંબિક વૃક્ષ) અથવા રેશન કાર્ડ સાથેના કુટુંબના સભ્યની જાતિનું પ્રમાણપત્ર

સબંધ દર્શાવતો પુરાવો

• શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર

• અરજી સાથે રજુ કરેલ સૌગંદનામું.

• પિતા/કાકા/કોઇ નું શાળા છોડયાનાં પ્રમાણપત્રની ખરી નકલ

સેવા માટે જરૂરી પૂરાવા

• અરજી સાથે રજુ કરેલ સોગંદનામું.

• અરજદારનો ફોટો

• જન્મનું પ્રમાણપત્ર

• પિતા/કાકા/કોઇ નું જાતિ અંગેનાં પ્રમાણપત્રની ખરી નકલ

• પિતા/કાકા/કોઇ નું શાળા છોડયાનાં પ્રમાણપત્રની ખરી નકલ

• ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ/તલાટી કમ મંત્રી તરફથી આપવામાં આવેલ જાતિના ધખલાની ખરી નકલ

• નગર પાલીકાના પ્રમખશ્રી/ ચીફ ઓફીસરશ્રી તરફથી આપવામાં આવેલ જાતીના દાખલાની ખરી નકલ

કોર્મ ક્યાં મળશે અને અરજી ક્યાં કરવી?

• મામલતદારશ્રી ની કચેરી/તાલુકા વિકાસ અધિકારીની કચેરી/ જીલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી ની કચેરી.

• અથવા digitalgujarat વેબસાઇટ પર થી આવેદન કરી શકો છો.

ખાસનોંધ- કોટો સાથે દાખલો આપવાનો હોઈ અરજદારે રૂબરૂ જવું.

https://www.digitalgujarat.gov.in/DownLoad/pdfforms/s643.pdf

Leave a Comment