બક્ષીપંચના દાખલા માટે જરૂરી પુરાવા

તમે બક્ષીપંચ પ્રમાણપત્ર માટે જરૂરી દસ્તાવેજ શોધી રહ્યા છો (જાતિ નો દાખલો)? જાતિ નો દાખલો બક્ષી પંચ દખલો તરીકે પણ ઓળખાય છે. આ પ્રમાણપત્રન ની જરૂર અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીને જરૂર પાડે છે, ગુજરાતમાં એક ક્રીમી લેયર પ્રમાણપત્ર પણ કહેવામાં આવે છે.

રહેઠાણનો પુરાવો

અરજદારનું રેશન કાર્ડે

• અરજદારનું લાઇટ બીલ/વેરાબીલની ખરી નકલ.

ઓળખનો પુરાવો (કોઇપણ એક)

અરજદારના આધાર કાર્ડ ની નકલ

અરજદારના ચુંટણી ઓળખ કાર્ડ ની નકલ

• અરજદારના ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ ની નકલ

જાતિને લગતા પુરાવા

અરજદારનું શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર

• અરજદારના પિતા/કાકા/કોઇ નું શાળા છોડયાનાં પ્રમાણપત્ર(ફરજીયાત) અને બક્ષીપંચના દાખલા ની ખરી નકલ(જો હોઈ તો)

સેવા માટે જરૂરી પૂરાવા

જ્ઞાતિ અંગેનું સોગંધનામું / એફિડેવિટ,

• મૂળ ગુજરાત રાજ્યના રહેવાસી ન હોય તેવા અરજદારે ગુજરાત રાજ્યમાં તા. 01/04/1978 પહેલાથી કાયમી વસવાટ ધરાવતા હોવાના દસ્તાવેજી પુરાવાઓ.

ફોર્મ ક્યાં મળશે અને અરજી ક્યાં કરવી?

મામલતદારશ્રી ની કચેરી/તાલુકા વિકાસ અધિકારીની કચેરી/ જીલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી ની કચેરી.

ખાસનોંધ- ફોટો સાથે દાખલો આપવાનો હોઈ અરજદારે રૂબરૂ જવું.

https://sje.gujarat.gov.in/ddcw/downloads/ApplForm_SebcCasteCerti.pdf

Leave a Comment