નોન ક્રીમીલેયર/બિન ઉન્નતવર્ગના દાખલા માટે જરૂરી પુરાવા.

રહેઠાણનો પુરાવો

અરજદારનું રેશન કાર્ડે

• અરજદારનું લાઇટ બીલ / વેરાબીલની ખરી નકલ.

ઓળખનો પુરાવો

• અરજદાર અને તેના પિતાના આધાર કાર્ડ ની નકલ

• 2 સાક્ષીના આધારકાર્ડ

જાતિને લગતા પુરાવા (કોઇપણ એક)

અરજદાર અને તેના પિતાનું શાળા છોડ્યાનુ પ્રમાણપત્ર.

• અરજદારનો SCBC / બક્ષીપંચ નો દાખલો.

આવકનો પુરાવો

અરજદારના વાલીનું આવક અંગેનુ પ્રમાણપત્ર/દાખલો

અરજી સાથે રજુ કરેલ સોગંદનામું/એફિડેવિટના ફોર્મમાં 50 રૂ. નો ઇ સ્ટેમ્પ લગાડવો.

સેવા માટે જરૂરી પૂરાવા

અન્ય જરૂરી પુરાવા (સત્તાધીન અધિકારીના માંગ્યા મુજબ)

• તલાટી ના અભિપ્રાય નો રિપોર્ટ

ફોર્મ ક્યાં મળશે અને અરજી ક્યાં કરવી?

મામલતદારશ્રી ની કચેરી/તાલુકા વિકાસ અધિકારીની કચેરી/ જીલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી ની કચેરી.

• અથવા દાખલો મેળવવા Digital Gujarat વેબસાઈટ પરથી ઓનલાઇન ફોર્મ ભરી શકશો.

ખાસનોંધ- ફોટો સાથે દાખલો આપવાનો હોઈ અરજદારે રૂબરૂ લેવા જવું.

ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા નીચે દર્શાવેલ લિન્કનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

https://sje.gujarat.gov.in/ddcw/downloads/ApplForm_noncreamylayercerti.pdf

Leave a Comment