વિધાર્થીઓને વિદેશમાં અભ્યાસ માટે લોન

પાત્રતાના માપદંડ

• ધોરણ-૧૨ પછી વિદેશમાં જતા વિધાર્થીઓ માટે ધોરણ-૧૨ માં ઓછામાં ઓછા ૬૫% ટકા કે તેથી વધુ ગુણ. (NT/DNT, વધુ પછા, અતિ પછાત માટે ૫૫ %)

• સ્નાતક (રોજ્યુએટ) પછી વિદેશમાં જતા વિધાર્થીઓ માટે સ્નાતક (ગ્રેજ્યુએટ) માં ઓછામાં ઓછા ૬૦% ટકા કે તેથી વધુ ગુણા. (NT/DNT, વધુ પછાત, અતિ પછાત માટે ૫૦ %)

• (આ.૫. વર્ગ માટે) સ્નાતક (રોજ્યુએટ) પછી વિદેશમાં જતા વિદ્યાર્થીઓમાટે સ્નાતક (ગ્રેજ્યુએટ) માં ઓછામાં ઓછા ૬૦% ટકા કે તેથી વધુ ગુણ.

સહાયનું ધોરણ

• વિદેશમાં ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે રૂ.૧૫.૦૦ લાખની લૉન આપવામા આવરો

• (સા અને રૌ. ૫ વર્ગ / SEBC)ધોરણ-૧૨ પછી ડિપ્લોમા / સ્નાતક અથવા સમકક્ષ અભ્યાસક્રમો માટે.

• (સા. અને રૌ. ૫ વર્ગ / SEBC) સ્નાતક (બેચલર ડિગ્રી) પછી અનુસ્નાતક કક્ષાના (Post Graduate) અભ્યાસક્રમ માટે.

• [આ. પ. વર્ગ) સ્નાતક (બેચલર ડિગ્રી) પછી અનુસ્નાતક કક્ષાના (Post Graduate) અભ્યાસક્રમ માટે.

આવક મર્યાદા

• સા. અને શૈ. ૫. વર્ગ / SEBC માટે કુટુંબની વાર્ષિક આવક મર્યાદા રૂ।.૧૦.૦૦થી ઓછી.

• આ. ૫. વર્ગ / EBC માટે કુટુંબની વાર્ષિક આવક મર્યાદા રૂા.૪.૫૦ લાખ કે તેથી ઓછી.

વ્યાજનો દર

• વાર્ષિક ૪ ટકા લેખે સાદુ વ્યાજ.નિયમિત લોન/વ્યાજ ભરવામાં કસુરવાર થયેથી ૨.૫ ટકા લેખે દંડનીય વ્યાજ.

લોન કેવી રીતે પરત કરવી

• વિધાર્થીના અભ્યાસ પૂર્ણ થયાના એક વર્ષ બાદ વસુલાત શરૂ કવામાં આવશે.

રજુ કરવાના ડોક્યુમેંટ

• અરજદારનો જાતિનો દાખલો

• કુટુંબની આવકનો દાખલો,આઇ. ટી. રીટર્ન, ફોર્મ -૧૬

• અરજદારની અભ્યાસની માર્કશીટ, ડિગ્રી સર્ટિફિકેટ, અને ટકાવારીના આધારો

• વિદેશના અભ્યાસનો ઓફરલેટર/ I-20 / Letter of Acceptence.

• વિધાર્થીના પાસપોર્ટની નકલ

• વિધાર્થીના જે તે દેશના વીઝાની નકલ

• એર ટીકીટની નકલ

• અરજદારના ફોટો

ફોર્મ ક્યાં મળશે અને અરજી ક્યાં કરવી?

• આ સેવાનો લાભ હવે ઓનલાઇન સમાજ કલ્યાણ ની વેબસાઈટ પરથી મેળવી શકો છો. જે નીચે દર્શાવેલ લિંક ધ્વારા મળી શકશે.

• ઓનલાઈન ફોર્મ ભર્યાબાદ ફોર્મ ની કોપી અને પુરાવાઓ વેરીફીકેશન માટે મામલતદાર કચેરી / તાલુકા વિકાસ અધિકારી કચેરી/ જીલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી કચેરી (આપના તાલુકા/જીલ્લા માં જેમને સત્તા આપેલ હોય ત્યાં) જઈ તપાસ કરાવવાના રહેશે.

https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/

Leave a Comment