મતદારયાદીમાં નામ દાખલ કરવા માટે

મતદારયાદીમાં નવું નામ દાખલ કરવા માટે ફોર્મ નં-૬ ભરવાનું હોય છે. ફોર્મ ઓનલાઇન/ઓફલાઈન ભરતી વખતે નીચે મુજબ ની બાબતોનું ધ્યાન રાખવું.

જે વિધાનસભામાં નામ દાખલ કરવું છે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરતી વખતે તે સાચુ પસંદ કરવું. વિધાનસભાનુ નામ ખબર ન હોય તો કુટુંબના સભ્ય અથવા પડોશીના ચૂંટણી કાર્ડના પાછળના ભાગમાં લખેલ વિધાનસભાનુ નામ જોઇ લેવું. અપલોડ કરવામાં આવનાર તમામ ઈમેજ સ્પષ્ટ વાંચી શકાય તેવી હોવી જોઇએ.

નામ, અટક, સંબંધિનુ નામ – (પિતા અથવા પતિ નુ નામ ) સંબધનો પ્રકાર – (પિતા/ અથવા પતિ),જન્મ તારીખ – વિગેરેતમામ વિગતો પુરાવામાં હોય તે મુજબ જ સાચી લખવી

જન્મ તારીખ,નામનુ પુરાવો – જન્મનો દાખલો/ એલ.સી./પાનકાર્ડ/પાસ પોર્ટ/આધાર કાર્ડ ( લગ્ન પછીના કિસ્સામાં મેરેઝ સર્ટી અથવા જેમાં પતિનુ નામ સાથે ચાલતો તેવો ઉપરોકત પૈકીનો એક પુરાવો વધારાનો સાથે જોડવો )

રહેઠાણનો પુરાવો – હાલનું પોતાના અથવા પોતાના કેમીલી મેમ્બરના નામનુ લાઇટબીલ/વેરાબીલ, (ભાડાનું મકાન હોય તો ભાડા કરાર ફરજિયાત),

ફોટો-, ( પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો જોડવો ) ( સેલ્ફી ફોટો મુકવો નહીં)

કુટુંબના સભ્ય અથવા પડોસીનો ચુંટણી કાર્ડનો નંબર કેમીલી ડિટેલસ માં ફરજિયાત લખવો,

અગાઉના ચુંટણી કાર્ડની ઝેરોક્ષ અથવા તેનુ નંબર જો અગાઉ બનાવેલ હોય તો ડેકલેરેશનમાં ફરજિયાત લખવુ. બે જગ્યા ચૂંટણી કાર્ડમાં નામ ધરાવવો ગેરકાયદેસર છે જેથી પહેલા જુની વિધાનસભા કચેરીમાંથી અથવા જુના રહેણાંક વિસ્તારના BLO (બુથ લેવલ ઓફિસર) પાસે થી નામ કમી કરાવીને જ નવી જગ્યાએ ફોર્મ ભરવુ. અથવા જુનો વોટીંગ કાર્ડ નમ્બર ફરજિયાત ઓનલાઇન ફોર્મમાં દર્શાવવુ.

ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા માટે લિંક

https://www.nvsp.in/Forms/Form6

ઓફલાઇન(મેન્યુઅલ) ફોર્મ ભરવા માટે

૧- અવારનવાર મતદારયાદી સુધારણા કાર્યક્રમ થતો હોય છે તે દરમ્યાન આપના મતદાન બુથના સરકાર નિયુક્ત BLO (બુથ લેવલ ઓફિસર) નો સંપર્ક કરવો. અને ફોર્મ ભરવું.

૨- આપની વિધાનસભા ને લગતી ચૂંટણી કચેરી નો સંપર્ક કરી ફોર્મ ભરી શકો છો.

ફોર્મ -૬ ડાઉનલોડ કરવા માટે લિંક.

https://drive.google.com/file/d/1vy4yvumiLqNn96g3D5j5dCai2KPAm47D/view?usp=sharing

Leave a Comment