ફળો ના નામ / Fruits Name (Gujarati and English)

ફળો ના નામ (Gujarati and English)

આજે આપણે ફળો ના નામ ગુજરાતી અને ઇંગલિશ માંઆર્ટિકલમાં બધા બાળકો ને ઉપીયોગી બને તેવા નામ શીખીશું. આ નામ અહીં બંને ઉપીયોગી ભાષામાં આપવામાં આવેલા છે, જેથી બધા વિદ્યાર્થીઓ કાક નવું શીખી શકશે.તમે ફળો જો રોજિંદા જીવનમાં ખાતા જ હશો અને ઘણાના નામ પણ તમને ખબર હશે. અલગ અલગ ફળોનું સેવન આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે ખુબ જરૂરી છે

Gujarati Barakhadi – ગુજરાતી બારાખડી With English (Chart + Photo + PDF)

ગુજરાતી બારાખડી

ગુજરાતી બારખડી ગુજરાતી ભાષા ને શીખવા માટે ઉપરાંત ઇંગ્લિશ ભાષા ને પણ શીખવામાં ખુબજ મદદરૂપ બને છે. આ શીખ્યા વગર તમે કદાચ ગુજરાતી બોલી તો શકશો, પણ લખવામાં તમને ખુબ મુશ્કેલી પડશે. કોઈ પણ ભાષાના આલ્ફાબેટ સીખવાથી તમે કોઈ પણ સંદેશા વ્યવહાર અને વાતચીત સરળતા થી કરી શકો છો. સામાન્ય ભાષામાં કહીયે તો આ એક પાયા નું જ્ઞાન છે, જે તમામ બાળકો માટે ખુબ જરૂરી છે. ગુજરાતી બારખડી ને ગુજરાતી બારાક્ષરી ના નામે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એક અક્ષર ના જુદા જુદા બાર સ્વરૂપો બને છે આથી તેને ગુજરાતી બારાક્ષરી તરીકે પણ ઓળખાય છે.