મણિનગરમાં બાંધકામ સ્થળ પર ધરતી ધસી પડતાં 3 મજૂરો ઘાયલ, 1નું મોત
</p> <p>મણિનગરમાં બાંધકામ સ્થળ પર ધરતી ધસી પડતાં 3 મજૂરો ઘાયલ, 1નું મોત દેશગુજરાત
/

મણિનગરમાં બાંધકામ સ્થળ પર ધરતી ધસી પડતાં 3 મજૂરો ઘાયલ, 1નું મોત

ફેબ્રુઆરી 14, 2024

Leave a Comment