મહાત્મા મંદીર નીચલી ટેક: ૯મી માર્ચે યુવા સાંસદ – ૨૦૪” આયોજન

ગાંધીનગર રમતગમત, યુવા અને સ્વસ્કૃતિક સંસ્કૃતિ સ્પિનર ​​વિભાગ હસ્તકની કમ, ધાર્મિક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓની રચના દ્વારા પસંદ કાલે તા.૦૯મી માર્ચ ૨૦૨૪ને શનિવાર સવારે ૯.૦૦ કલાકે મહાત્મા મંદીર, કન્વેન્શન સેન્ટરમાં “યુવા સાંસદ – ૨૦૨૪” કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

રાજ્યસરકાર આયોજીત આ કાર્યક્રમની ૮૩ કરતાં વધુ રાજ્યના નોડલ અધિકારી વિદ્યાર્થીઓને ૦૮/૦૩/૨૦૨૪ના રોજ રજીસ્ટ્રેશનમાં આવશે. જેમાં સાંસદ તરીકે ૫૫૦ જેમ વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લે છે. તા. ૦૯/૦૩/૨૦૨૪ ના રોજ મહાત્મા ત્યાં ત્યાં કન્વેન્શનલ સંપૂર્ણ સંપૂર્ણ પ્રણાલી દ્વારા પ્રશ્નની ઘટના સામે આવશે.

સૌ પ્રથમ સાંસદ શપથ ગ્રહણ રૂપમાં આવશે. દ્વિતીય ન્યાયાધીશ વિદ્યાર્થિની વિદ્યાર્થિની કુલ ૩૫ જેમ કે બનીને ચૂંટણીમાં ચર્ચા કરશે અને પ્રશ્નોના જવાબ આપશે. સમગ્ર સમગ્ર સમગ્ર વિસ્તાર કરવામાં આવશે. ઉપરાતં શૂન્ય કા, તારાંકિત અને અતારાંકિત પ્રશ્નો સહિત વિવિધ મહત્વના વિષયો પર ચર્ચા કરવામાં આવશે. પ્રથમ તબક્કામાં મહત્વના બીલ પર ચર્ચા થશે અને ચર્ચાને અંતે વોટીંગ પેડનાથી શીખવવામાં આવશે.

સેમિ ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, રમતગમત, વિવિધ અને અન્ય અન્ય કલાકારોના જૂથના હર્ષભાઈ નેતાવી સામેલ છે જ્યારે સમાપનરોહ સાંજ ૦૫-૦૦ કલાકથી ૦૬-૦૦ કલાક દરમિયાન પોલીસ હર્ષભાઈ સાથીભાઈ, સાંસદસભ્ય સી.આર.પાટીલ સહિત અન્ય યાદી પદાધિકારી અને અધિકારીની સ્વામિત્વ થનાર છે.

તમારા વડાપ્રધાન શ્રીમતી ભાઈ મોદીના નજર ભારત @૨૦૪૭સંકલ્પ સાકાર કરવા અંગે પૂછવું મહત્વપૂર્ણ છે ત્યારે વિઝનની સિધ્ધિ સુધી ગુજરાતનું યોગદાન વિશેષ રહે તે યુવા સાંસદકાર્યક્રમ મહત્વના પ્લેટફોર્મને સમર્થન આપતું હર્ષભાઈ સ્વરવીએ જણાવ્યું હતું.

યુવા પાણીમાં સ્વ-શિસ્તની પ્રાર્થના, વિવિધ અભિપ્રાયોની સહશિષ્ણુતા, વિચારોની પ્રામાણિક અભિવ્યક્તિ અને લોકેત્રિક જીવનશૈલીના અન્ય ગુણો કેળવાય તેવો આશય આ કાર્યક્રમના વિકાસ થકી ચરિત થશે. આ વધારાના કાર્યક્રમો ભાગ લેનાર વિદ્યાર્થીઓની પ્રથાઓ અને પ્રક્રિયાઓ, ચર્ચા અનેવાદ-વિવાદની તકનીકોથી પણ માહિતગાર થશે. તેમની સાથે તેમના નિવાસસ્થાન, ગતિની ગુણવત્તા અને અસરકારક વક્તત્વની કળા અને કૌશલ્યનો પણ વિકાસ થશે.

યુવા દેશનું લોક શા માટે, શિસ્તની લાભ ટેલવો કેળવને પાત્ર અને પ્રક્રિયાની પ્રથાઓ વિશે જાણકારી માટે શકિત બનાવશે. કુલ થાકી મોટી યોગદાન આપતી રાષ્ટ્ર ઉત્તેજન દાન સમર્થ શક્તિ.

Leave a Comment