પશ્ચિમ રેલવેએ ભુજ-સાબરમતી, અમદાવાદ-ઓખા સ્પેશિયલ ટ્રેનોનો વિસ્તાર કર્યો છે

અમદાવાદ: પશ્ચિમ રેલ્વેએ આજે ​​જાહેરાત કરી છે કે, મુસાફરીની વધેલી માંગને ધ્યાનમાં રાખીને, ભુજ-સાબરમતી સ્પેશિયલ અને અમદાવાદ-ઓખા સાપ્તાહિક સ્પેશિયલ ટ્રેનોની ટ્રિપ્સ લંબાવવામાં આવી છે.

ટ્રેન નં. 09456 ભુજ-સાબરમતી સ્પેશિયલ, જે મૂળ 1લી ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલવાની હતી, તેને 13મી ફેબ્રુઆરી સુધી લંબાવવામાં આવી છે. ટ્રેન નં. 09455 સાબરમતી-ભુજ સ્પેશિયલ પણ 13મી ફેબ્રુઆરી સુધી લંબાવવામાં આવી છે.

ટ્રેન નં. 09435 અમદાવાદ-ઓખા સાપ્તાહિક વિશેષ ટ્રેન, શરૂઆતમાં 3જી ફેબ્રુઆરી સુધી સૂચિત કરવામાં આવી હતી, જે હવે 24મી ફેબ્રુઆરી સુધી લંબાવવામાં આવી છે.

ટ્રેન નં. 09436 ઓખા-અમદાવાદ સાપ્તાહિક વિશેષ ટ્રેન, જે અગાઉ 4 ફેબ્રુઆરી સુધી સૂચિત કરવામાં આવી હતી, તેને હવે 25 ફેબ્રુઆરી સુધી લંબાવવામાં આવી છે.

Leave a Comment