વિસ્તારા અમદાવાદ અને બેંગલુરુ વચ્ચે દૈનિક બે નવી ફ્લાઈટ શરૂ કરશે

અમદાવાદ: અમદાવાદ એરપોર્ટ બેંગલુરુ શહેર માટે વધુ બે ફ્લાઇટ્સ મેળવવા માટે તૈયાર છે કારણ કે વિસ્તારા એરલાઇન 21મી માર્ચથી દૈનિક સીધી ફ્લાઇટ સેવાઓ શરૂ કરશે.

21મી માર્ચથી, વિસ્તારા અમદાવાદ અને બેંગલુરુ વચ્ચે રોજની બે ફ્લાઈટ શરૂ કરી રહી છે, એક સવારે અને બીજી સાંજે.

સવારની દૈનિક ફ્લાઈટ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઈન્ટરનેશનલ (SVPI) એરપોર્ટ પરથી સવારે 8:40 વાગ્યે ઉપડશે અને 10:35 વાગ્યે બેંગલુરુ એરપોર્ટ પર ઉતરશે, જેમાં કુલ ફ્લાઈટનો સમય 1 કલાક અને 55 મિનિટ છે. દરમિયાન, બેંગલુરુ એરપોર્ટથી, ફ્લાઇટ સવારે 5:45 વાગ્યે SVPI એરપોર્ટ પર ઉતરાણ કરવા માટે સવારે 8:05 વાગ્યે ઉપડશે, જેમાં 2 કલાક અને 20 મિનિટનો એર ટાઇમ છે.

બીજી ફ્લાઇટ, સાંજ માટે નિર્ધારિત, SVPI એરપોર્ટથી 9:25 વાગ્યે ઉપડશે અને 11:35 વાગ્યે બેંગલુરુ પહોંચશે, કુલ ફ્લાઇટનો સમય 2 કલાક અને 10 મિનિટ છે. જ્યારે, અમદાવાદ જતી ફ્લાઇટ બેંગલુરુથી સાંજે 6:40 વાગ્યે ઉપડશે અને 8:45 વાગ્યે SVPI એરપોર્ટ પર ઉતરશે, જેમાં 2 કલાક અને 5 મિનિટનો એર ટાઈમ છે.

Leave a Comment