1લી એપ્રિલ 2024થી હાલોલ-શામળાજી હાઈવે પર ટોલ ફીમાં વધારો

ગાંધીનગર: હાલોલ-શામળાજી હાઈવે પર ટોલ ફીમાં રૂ.નો વધારો જોવા મળશે. 5 થી રૂ. 1લી એપ્રિલ 2024 થી 45. 166-કિમી લાંબા હાઇવેનું સંચાલન અગાઉ L&T દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું જ્યારે 2022 થી તેનું સંચાલન કલ્યાણ હાલોલ – શામળાજી ટોલ વે લિમિટેડ દ્વારા કરવામાં આવે છે.

હવે અને 1લી એપ્રિલ 2024 થી ટોલ ફી

મીની બસ:

હાલોલ-ગોધરા ટોલ રૂ. 105 – રૂ. 110

ગોધરા લુણાવાડા ટોલમાંથી રૂ. 100 થી રૂ. 105

લુણાવાડા-મોડાસા ટોલ રૂ. 135 થી રૂ. 140

હાલોલ – શામળાજી ટોલ રૂ. 410 થી રૂ. 425

બસ:

હાલોલ – ગોધરા ટોલ રૂ. 205 થી રૂ. 215

ગોધરા-લુવાડા ટોલ રૂ. 200 થી રૂ. 210

લુણાવાડા – મોડાસા ટોલ રૂ. 135 થી રૂ. 145

હાલોલ – શામળાજી ટોલ રૂ. 805 થી રૂ. 850

હળવા કોમર્શિયલ વાહનો:

હાલોલ – ગોધરા ટોલ રૂ. 105 થી રૂ. 110

ગોધરા – લુણાવાડા ટોલ – રૂ. 100 થી રૂ. 105

લુણાવાડા – મોડાસા ટોલ રૂ. 135 થી રૂ. 140

હાલોલ – શામળાજી ટોલ – રૂ. 410 થી રૂ. 425

Leave a Comment