રૂ.ની જોગવાઈ. ગુજરાતના બજેટમાં સિન્થેટીક ડાયમંડ માટે સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ માટે 7 કરોડ

ગાંધીનગર: રાજ્યના નાણાપ્રધાન કનુભાઈ દેસાઈએ આજે ​​રાજ્યનું બજેટ રજૂ કર્યું હતું, જેમાં સુરતના હીરા ઉદ્યોગને ટેકો આપવા મહત્ત્વપૂર્ણ પહેલોની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ હેઠળ, સિન્થેટીક હીરા વિકસાવવા અને લઘુ અને મધ્યમ પાયાના ઉદ્યોગો માટે સુવિધાઓ પૂરી પાડવા માટે સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સની સ્થાપના માટે ₹7 કરોડની જોગવાઈ ફાળવવામાં આવી છે.

સિન્થેટીક ડાયમંડ માટેના મુખ્ય વૈશ્વિક હબ તરીકે સુરતની વધતી જતી આગવી ઓળખને જોતાં સુરતમાં કેન્દ્રની સ્થાપના થવાની શક્યતા છે.

Leave a Comment