અમદાવાદ પર ટોરેન્ટ પાવરની અનુસંધાને સત્તાની અવર-જવર માટે પ્રતિબંધ

અમદાવાદ અમદાવાદ : નજીકના ટોરેન્ટ પાવર લિમિટેડ દ્વારા મણિનગર હિરાભાઈ ચારિચ, નેલ્સન સ્કૂલ, કુમ કુમ વિદ્યાલય સુધીનો ૫૦૦ બહુનો ફોરેલેન્સ રોડ ઉપર ૧૩૨ વોલ્ટ કેબલનું કામ બેઠક બેરીકેડીંગ કરી, રસ્તો બંધ કરી તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૪ સુધી આ સિઝન દરમિયાન નીચે ટ્રાફિક ડાયવર્ઝન કરવામાં આવે છે.

પ્રતિબંધની અવરજવર માટે પ્રતિબંધિત માર્ગની વિગત :

મણિનગર હિરાભાઈ ચાર, નેલ્સન સ્કૂલ, કુમમ વિદ્યાલય સુધી ૫૦૦ મિલિનો ફોરલેન રોડ એક સાઇડનો રોડ બંધ જોવા મળે છે.

વૈકલ્પિક માર્ગની વિગત :

૧. કુમમ વિદ્યાલય કુવારો આશ્ચર્ય માટે એક સાઈડનો રોડ ચાલુ છે. જે માર્ગ ઉપરથી અવર-જવર કરી શકાશે.

૨. નેલ્સન સ્કૂલથી ટ્રાફિકથી એક સાઇડનો રોડ ચાલુ છે. જે માર્ગ ઉપરથી અવર-જવર કરી શકાશે.

Leave a Comment