ઓખા – બેટ દ્વારકા દરિયાઈ પુલનું બાંધકામ પૂર્ણ; લોડ પરીક્ષણો શરૂ થાય છે
</p><p>ઓખા – બેટ દ્વારકા દરિયાઈ પુલનું બાંધકામ પૂર્ણ; લોડ પરીક્ષણો શરૂ થાય છે | દેશગુજરાત


/

ઓખા – બેટ દ્વારકા દરિયાઈ પુલનું બાંધકામ પૂર્ણ; લોડ પરીક્ષણો શરૂ થાય છે

09 જાન્યુઆરી, 2024

સંબંધિત વાર્તાઓ

તાજેતરની વાર્તાઓ

Leave a Comment