જૂનાગઢમાં મજેવડી દરવાજા બહાર ગેરકાયદે દરગાહનું બાંધકામ તોડી પડાયું

Leave a Comment