છેલ્લા 20 ગુજરાતીઓની માંગણી ત્રણ ગણો વિકાસ થયો છે તે દર્શાવે છે કે રાજ્યની પ્રગતિ થઈ રહી છે: ઉર્જા કનુભાઈ દેસાઈભાઈ

ગાંધીનગરઃ ઉર્જા વ્યક્તિ ઉર્જા વ્યક્તિ શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ જણાવ્યું છે કે …. ૨૦ સામાન્ય રાજ્યની વીજ મને ત્રણ ગણો વૃદ્ધિ થયો છે તે બતાવે છે કે તમારી તમારી ઉદ્યોગોનો વિકાસ ,ખેતીવાડી તેમજ શહેરનો વિકાસ ઘણું સમાન પ્રમાણ માં થયો છે. તે રાજ્યની વિકાસનો આંક દર્શાવે છે છે. વીજ વપરાશ માં વિવિધ મહત્તમ વૃદ્ધિ થયો છે આમ છતાં દરેકને দেখাત્યપૂર્ણ વીજ પુરવઠો મિલ રહે દૃશ્ય સુવિધા કરવામાં આવ્યું છે. ૨૦૦૨માં રાજ્યની હાય વિજમાં ૭૭૪૩ મેગાવોટ હતી જે વર્ષ ૨૦૨૩ માં લાભને ૨૪૫૪૪ મેગાવટ ઉપર છે .

વિવિધ ચૂંકમાં અદાણી પાવર લિમિટેડ સાથે 2007માં થયેલ ​​છે બીડ સહિત વીજ ખરીદી તમારા પ્રશ્નો ઉત્તર પ્રેમાળ નાગરિક શ્રીએ જણાવ્યું હતું કે વીજ ખરીદીની તમામ પ્રક્રિયાઓ પારદર્શક આ રીતે અને મેરીટ ઓર્ડર પ્રમાણે કરવામાં આવે છે છે અર્થાત્ કે ઓછા ભાવ દ્વારા પ્રાયોરીટી. હોય છે છે. વીજ ખરીદીને પ્રક્રિયામાં જીએસઈસીએલ રાજ્ય સરકાર, કેન્દ્ર સરકાર, ખાનગી સ્વ, આયાત, તેમજ બિન આનંદ સૂત્રો મારફત ધ્યાન ખરીદી કરવામાં આવે છે છે.

ઉર્જા વ્યક્તિ શ્રી ખાનગી પ્રોજેક્ટમાંથી વીજ ખરીદી તમે સ્વની વિગતો પ્રેમાળ કહ્યું કે, વર્ષ ૨૦૦૨માં રાજ્યની મહતમ વીજ માંગણી ૭૭૪૩ મે.વો હતી જે વર્ષ ૨૦૨૩માં લાભને ૨૪૫૪૪ મે.વો. ઉપર છે.…. બે મધ્યમાં રાજ્યની મહતમ વીજ માંગમાં ગણો વૃદ્ધિ થયેલ ​​છે છે જે વીજ ક્ષેત્રની સાથે સાથે સમગ્ર રાજ્યની વિકાસ દર્શાવે છે છે. પહેલા ખેતીવાડી વીજ જોડાણો માટે સરકારને ૧૫ વર્ષ શહેર રાહ જોવી પડતી હતી અને લાંબુ વેઇટિંગ હતું જ્યારે હાલમાં સરકારને અરજી કર્યેથી તળે થી માહિનામાં વીજ જોડાણ મંજૂર કરવામાં આવે છે છે. તેમણે ઉમેર્યું કે,તમારી ખેતીવાડી અને ઉદ્યોગોને વિકાસ ગરણીથી તેમજ શહેરીકરણ માં લોકોના જીવન ધોરણમાં અદ્યતન (જીવનની સરળતા) સ્ત્રીને કારણે રાજ્યનું દીવદીઠ વીજ વપરાશ વર્ષ ૨૦૦૩માં ૯૫૩ એકા હતું જે વર્ષ ૨૦૧૩માં સ્ટ્રીટ پس વપરાશ ૧૮૦૦ એકા તૈયારી હતું અને આજે ૨૦૨૩માં બે ગણાથી વધુ વધારા સાથે ૨૪૦૨ એકા તૈયારી છે એટલુ નહીં પરંતુ સમગ્ર એક દીવદીઠ વીજ વપરાશ (૧૨૫૫ એકા) કરતાં વધુ લગભગ બમણું છે. આમ વધતી જતી વીજગને પોચી આપવા માટે રાજ્ય સરકાર ધ્યાન ખરીદવી તત્વ છે.

વ્યક્તિ શ્રી ઉમેર્યું કે,ગુજરાતી તત્કાલીન સેમી શ્રી જોઈભાઈ મોદી તમે તમારા માંગણી આવી કે સામાજીક તે સમયે હુખું ટાણે તો ધ્યાન આપો ત્યારે રાજ્ય દ્વારા તમામ આગામી મહિના ૨૪ કલાક ફેઝ વીજ પુરવઠો ઉપલબ્ધ તમે હેતુથી વિચારી ગામ યોજનાનું સફળ અમલીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. મળી કારણે રાજ્યના વિકાસ આગામી પણ સહભાગી અવકાશ છે. રાજ્યની મહત્તમ માંગ માં વર્ષ ૨૦૧૭ (૧૭૦૯૭ મેગાવોટ) થી ૨૦૨૩ (૨૪૫૪૪ મેગાવોટ) સમાન ૪૩.% નો બધા રાજ્યના વાર્ષિક વીજ ઉપયોગ વર્ષ ૨૦૧૭ (૮૬૫૯૧ મિલિયન એકેટ્સ) થી વર્ષ ૨૦૨૩ (૧૨૩૦૩૨ મિલિયન એકેટ્સ) સમાન ૪૧.૨૮% નો વૃદ્ધિ થયો છે.

તેમણે ઉમેર્યું કે, કેન્દ્ર સરકારની વર્ષ 206ની નેશનલ ટેરિફિકસીના જણાવ્યા પ્રમાણે અને સેન્ટ્રલ ઈલેક્ટ્રિસિટી ઓથોરીટી, ભારત સરકાર દ્વારા ઓઈલ પાવર સર્વેના અહેવાલો અનુસાર રાજ્યની ભવિષ્યની વીજ માંગે ધ્યાને લે છે, રાજ્યની ભવિષ્યની વીજમાંગને પૂરી પાડવા માટે, રાજ્ય દ્વારા બિડિંગ પ્રક્રિયા થકી સર્વોત્તમ દર બિલ્ડ કરેલ ખાનગી વીજ વિભાગ સાથે સંકળાયેલા હોય છે. વીજ વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે જે વીજ વ્યવસ્થા આયોગ દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યની કુલ આનંદ સૂત્રોની વીજ શક્તિમાં આયાતી કોલસા આધારિત ખાનગી વીજ પસંદની વીજ શક્તિનો 25% જેટલો ફાળો છે.

સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧ બાદ આયાતી કોલસા બધા જુના ભાવમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ધ્યાનમાંશય ભાવ વૃદ્ધિ સ્ત્રીના કારણે વીજ પ્રોજેક્ટ દ્વારા અંદર બંધ કરી સમસ્યા આવ્યા હતા અને સમગ્ર દેશ વીજ ઉપલબ્ધતા સંબંધિત મુદાઓ ઉદભવ્યા હતા. આયાતી કોલસા આધારિત ખાનગી વીજ નોંધ સંચાલન વધતી જતી વીજ માંગને નિવાસ આપવા માટે જરૂરી છે. ઉપરોક્ત પાવર ની બજાર ગરણીથી લોડ શેડિંગ ઉપર શકે છે તેમ હતી વ્યક્તિ શ્રી ઉમેર્યું કે, વિકટ દેશ સમગ્ર રાજ્યમાં વીજ કટોકટની દેશનું છૂટ થાય છે બધા રાજ્યના ખેતીવાડી ક્ષત્ર સખત તમામ ગ્રાહકોને સતત વીજ પુરવઠો જોડતો રહે તે માટે વિદ્ય સૂત્રોમાંથી વીજ પુરવઠો આમાં આવ્યો હતો હતો. જેમાં પાવર અક્ષચેન્જમાંથી વીજ ખરીદી,ઑક્ટો.થી ડીસે.-૨૧ સમગ્ર ૫૦૦ મે.વો શોર્ટ ટર્મ માટે વીજ ખરીદો પાત્ર ,ઑક્ટો.-૨૧ થી જુલાઈ૨૩૧૦૦૦ મે.વો મીડીયમ ટર્મના વીજ ખરીદો પાત્ર, કેન્દ્રીય વીજ શોધોમાંથી અનરિકવીશન પાવર સપ્લાય (યુઆરએસ) માંથી વીજ ખરીદી, કેન્દ્રીય વીજ પૂછો માંથી અન એલોકેટેડ પાવરના એલોકેશન માંથી વીજ ખરીદી,ભારત સરકારના શક્તિ સુવિધા દ્વારા ભારત તમામ આયાતી કોલસા આધારિત જનરેટર્સને ધ્યાન પટ કરવા અને સપ્લાય કરવા માટે ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્ટ 2003ની કલમ 11 હેઠળ નિર્દેશ જારી કરવામાં આવેલ છે છે. આમ,વિકટ પ્રદેશમાં વસ્તુ અન્ય રાજ્ય દ્વારા માપ ખોટના કારણે લોડ શેડીંગ કરવામાં આવેલ છે ત્યારે ગુજરાતી દ્વારા ઉપરોક્ત તમામ વિકલ્પો થકી પુરતી બાજુની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે. વધુમાં, ખેતીવાડી ક્ષેત્રે પણ પુરતો વીજ પુરવઠો ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલ છે.

ઉર્જા વ્યક્તિ શ્રી ઉમેર્યું કે,ખાનગી પ્રોજેક્ટ સ્વેણીપણ ધ્યાનમાં લો સમાન એક GERC દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ છે પદ્ધતિ તારીખ મેરિટ ઓર્ડર દ્વારા ધ્યાન વિસ્તારમાં આવે છે છે. આમ જ્યારે જરૂરી સમાનની ધ્યાન મેરિટ ઓર્ડર તારીખ અદાણી પાવરનો ક્રમ આવે છે ત્યારે વિસ્તારમાં આવેલ છે છે.ઓક્ટો.-૨૦૨૨માં જ્યારે આયાતી કોલસાનો ભાવ સ્થિતિ ૩૩૧ યુએસ રાજ્ય/મેટ્રિક ટન (GCV-6322) હતો અને એનર્જ ચાર્જ રૂ..૫૪/એકા હતો ત્યારે ૩૨૩ મિલિયન એકેટ્સ ધ્યાન ખરીદી છે. જ્યારે ઓક્ટો.-૨૦૨3માં આયાતી કોલસાનો ભાવ સ્થિતિ ૧૨૪ યુએસ રાજ્ય/મેટ્રિક ટન(GCV-6322) હતો અને એનર્જ ચાર્જ રૂ..૯૮/એકા હતો ત્યારે ૧૪૯૪ મિલિયન એકેટ્સ ધ્યાન ખરીદી છે. આમ, જ્યારે આયાતી કોલસાનો ભાવ વધારે હોય છે છે ત્યારે એનર્જી ચાર્જનો દર વધુ હોય છે છે અને ધ્યાન ઓછી વિસ્તારમાં આવેલ છે છે અને જ્યારે આયાતી કોલસાનો ભાવ તમે હોય છે છે ત્યારે એનર્જી ચાર્જનો દર પણ તમે હોય છે છે અને તે તે સમયે ધ્યાન વધુ વિસ્તારમાં આવે છે છે.

તેમણે કહ્યું કે, વર્ષ ૨૦૧૭માં ખાનગી આયાતી કોલસા આધારિત પ્રોજેક્ટ્સમાંથી કુલ વીજ ખરીદીના લગભગ ૩૨% શહેર ધ્યાન વિસ્તારમાં આવેલ છે જ્યારે ૨૦૨૩માં ખાનગી આયાતી કોલસા આધારિત પ્રોજેક્ટ્સમાંથી કુલ વીજ ખરીદીના લગભગ ૧૬% શહેર ધ્યાન વિસ્તારમાં આવી છે. ૨૦૧૭ થી ૨૦૨૩ સમાન સોલર જનરેશન ગણા જેટલો વૃદ્ધિ થયો છે. (૨૦૧૭માં૨૦૪૮ મુ થી લાભને ૨૦૨૩સુધીમાં૮૦૭૭ મુસ) રાજ્ય સરકાર સ્થાપિત કરો શક્તિમાં ગુજરાતી સ્થિતિ વિગતો પ્રેમાળ વ્યક્તિ શ્રી કહ્યું કે, રિન્યુએબલ શક્તિની સ્થાપિત કરો શક્તિમાં ૨૧,૯૭૭ મેગાવોટ (ડિસે.૨૩) સાથે ગુજરાતી દેશ બીજા ક્રમે છે. પાન શક્તિની સ્થાપિત કરો શક્તિમાં ૧૧,૨૨૪ મેગાવોટ (ડિસે.૨૩) સાથે ગુજરાતી દેશ પ્રથમ ક્રેક છે અને સોર શક્તિની સ્થાપિત કરો શક્તિમાં ૧૦,૫૪૯ મેગાવોટ (ડિસે.૨૩) સાથે ગુજરાતી દેશ બીજા ક્રમે છે. રાજ્યની કુલ સ્થાપિત કરો વીજ ઉત્પાદન શક્તિમાં રિન્યુએબલ શક્તિનો હિસ્સો ૨૧,૯૭૭ મેગાવોટ સાથે ૪૭% જેટલો છે. સોલર રૂફટોપમાં દેશભરમાં સ્થાપિત કરો થયેલ ​​છે કુલ પાવરના 0% પાવર સાથે ગુજરાતી પ્રથમ નંબરે છે. વધુમાં રહેણાક હેતુના રૂફટોપ સ્થાપન ક્ષેત્રે ૮૨% હિસ્સો ધરાવે છે છે. હવે સમાન રાજ્યમાં રહેણાક હેતુનું વીજ જોડાણ સ્થિતિ લાખથી વધુ વીજ ગ્રાહકોએ સોલર રૂફટોપ સિસ્ટમ ઘાટેલ છે અવસ્થા પાવર ૨૦૨૫ મેગાવોટ છે અને વીજગ્રાહકોને વીજ બિલમાં રૂ. ૨૦૦૦ ક્રો શહેર બચત થયેલ ​​છે છે બધા સ્વ વધારાની દુઃખને છીને રૂ.૨૨૮ ક્રો શહેર કમાણી કરી છે.

ઉર્જા વ્યક્તિ શ્રી ઉમેર્યું કે,રાજ્યમાં રિન્યૂબલ પાવર તમને તે માટે રાજ્ય સરકાર સધન સુવિધા કર્યું છે. વર્ષ ૯૫૦૦ મેગાવોટ રિન્યૂબલ ધ્યાન તે માટે PPA કર્યા છે અને ૨૫૦૦ મેગાવોટના ટેન્ડર આમંત્રિત કર્યા છે જે ધ્યાન પણ એકાદ સામાન્ય આવી રજા. આમ ,રિન્યૂબલ દૂનો વધુ વધુ ઉપયોગ થાય છે અને કોલસા આધારિત દિશાના ઉપયોગ ક્રમાશ: સંખ્યા થાય છે તે સમાનનું સુવિધા છે.

Leave a Comment