Gujarati Barakhadi – ગુજરાતી બારાખડી With English (Chart + Photo + PDF)

ગુજરાતી બારખડી ગુજરાતી ભાષા ને શીખવા માટે ઉપરાંત ઇંગ્લિશ ભાષા ને પણ શીખવામાં ખુબજ મદદરૂપ બને છે. આ શીખ્યા વગર તમે કદાચ ગુજરાતી બોલી તો શકશો, પણ લખવામાં તમને ખુબ મુશ્કેલી પડશે. કોઈ પણ ભાષાના આલ્ફાબેટ સીખવાથી તમે કોઈ પણ સંદેશા વ્યવહાર અને વાતચીત સરળતા થી કરી શકો છો. સામાન્ય ભાષામાં કહીયે તો આ એક પાયા નું જ્ઞાન છે, જે તમામ બાળકો માટે ખુબ જરૂરી છે. ગુજરાતી બારખડી ને ગુજરાતી બારાક્ષરી ના નામે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એક અક્ષર ના જુદા જુદા બાર સ્વરૂપો બને છે આથી તેને ગુજરાતી બારાક્ષરી તરીકે પણ ઓળખાય છે.

અંઅઃ
AaAaIeeuooeaioauam/anAh
કાકિકીકુકૂકેકૈકોકૌકંકઃ
KKaKiKeeKuKooKeKaiKoKauKamKah
ખાખિખીખુખૂખેખૈખોખૌખંખઃ
khkhakhikheekhukhookhekhaikhokhaukham/Khankhah
ગાગિગીગુગૂગેગૈગોગૌગંગઃ
GGaGiGeeGuGooGeGaiGoGauGamGah
ઘાઘિઘીઘુઘૂઘેઘૈઘોઘૌઘંઘઃ
GhGhaGhiGheeGhuGhooGheGhaiGhoGhauGhamGhah
ચાચિચીચુચૂચેચૈચોચૌચંચઃ
ChChaChiCheeChuChooCheCheiChoChauChamChah
છાછિછીછુછૂછેછૈછોછૌછંછઃ
ChhaChhaChhiChheeChhuChhooChheChhaiChhoChhauChhamChhah
જાજિજીજુજૂજેજૈજોજૌજંજઃ
JJaJiJeeJuJooJeJaiJoJauJamJah
ઝાઝિઝીઝુઝૂઝેઝૈઝોઝૌઝંઝઃ
JhJhaJhiJheeJhuJhooJheJhaiJhoJhauJhamJhah
ટાટિટીટુટૂટેટૈટોટૌટંટ:
TTaTiTeeTuTooTeTaiToTauTamTah
ઠાઠિઠીઠુઠૂઠેથૈઠોઠૌઠંઠ:
ThThaThiTheeThuThooTheThaiThoThauThamThah
ડાડિડીડુડૂડેડૈડોડૌડંડ:
DDaDiDeeDuDooDeDaiDoDauDamDah
ઢાઢિઢીઢુઢૂઢેઢૈઢોઢૌઢંઢ:
DhDhaDhaiDheeDhuDhooDheDhaiDhoDhauDhamDhah
ણાણિણીણુણૂણેણૈણૉણૌણંણઃ
NNaNiNeeNuNooNeNaiNoNauNamNah
તાતિતીતુતૂતેતૈતોતૌતંતઃ
TTaTiTeeTuTooTeTaiToTauTamTah
થાથિથીથુથૂથેથૈથોથૌથંથઃ
ThThaThiTheeThuThooTheThaiThoThauThamThah
દાદિદીદુદૂદેદૈદોદૌદંદઃ
DDaDiDeeDuDooDeDaiDoDauDamDah
ધાધિધીધુધૂધેધૈધોધૌધંધઃ
DhDhaDhiDheeDhuDhooDheDhaiDhoDhauDhamDhah
નાનિનીનુનૂનેનૈનોનૌનંનઃ
NNaNiNeeNuNooNeNaiNoNauNanNah
પાપિપીપુપૂપેપૈપોપૌપંપઃ
PPaPiPeePuPooPePaiPoPauPamPah
ફાફિફીફુફૂફેફૈફોફૌફંફઃ
FFaFiFeeFuFooFeFaiFoFauFamFah
બાબિબીબુબૂબેબૈબોબૌબંબઃ
BBaBiBeeBuBooBeBaiBoBauBamBah
ભાભિભીભુભૂભેભૈભોભૌભંભઃ
BhBhaBhiBheeBhuBhooBheBhaiBhoBhauBhamBhah
મામિમીમુમૂમેમૈમોમૌમંમઃ
MMaMiMeeMuMooMeMaiMoMauMamMah
યાયિયીયુયૂયેયૈયોયૌયંયઃ
YYaYiYeeYuYooYeYaiYoYauYamYah
રારિરીરુરૂરેરૈરોરૌરંરઃ
RRaRiReeRuRooReRaiRoRauRamRah
લાલિલીલુલૂલેલૈલોલૌલંલઃ
LLaLiLeLuLooLeLaiLoLauLamLah
વાવિવીવુવૂવેવૈવોવૌવંવઃ
VVaViVeeVuVooVeVaiVoVauVamVah
શાશિશીશુશૂશેશૈશોશૌશંશઃ
ShShaShiSheeShuShooSheShaiShoShauShamShah
ષાષિષીષુષૂષૅષૈષૉષૌષંષઃ
ShShaShiSheeShuShooSheShaiShoShauShamShah
સાસિસીસુસૂસેસૈસોસૌસંસઃ
SSaSiSeeSuSooSeSaiSoSauSamSah
હાહિહીહુહૂહેહૈહોહૌહંહઃ
HHaHiHeeHuHooHeHaiHoHauHamHah
ળાળિળીળુળૂળૅળૈળૉળૌળંળઃ
LLaLiLeeLuLooLeLaiLoLauLamlah
ક્ષક્ષાક્ષિક્ષીક્ષુક્ષૂક્ષૅક્ષૈક્ષૉક્ષૌક્ષંક્ષઃ
XXaXiXeeXuXooXeXaiXoXauXamkshah
જ્ઞજ્ઞાજ્ઞિજ્ઞીજ્ઞુજ્ઞૂજ્ઞૅજ્ઞૈજ્ઞૉજ્ઞૌજ્ઞંજ્ઞઃ
GyGyaGyiGyeeGyuGyooGyeGyaiGyoGyauGyamgyah

Leave a Comment