ગુજરાત ગણોત અને ખેતીની કાયદા (સુધારા) વૈવિધ્યપૂર્ણ સર્વમાં સમાન

ગાનરપિંડ: શ્રી વેરિયન્ટ પર કૃપાલનો હવાલો સિંહો જણાવે છે કે શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ રાજપૂતે વિભાગની સત્તામાં જણાવ્યું હતું કે, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ રાજ્યવાલી રાજ્ય સરકારના હિતમાં સમયની માંગણી મુજબ ગણિત સહિત કાયદાના સુધારા કરી રહ્યા છે. સી.એસ.આર.માં વેપારી ફંડ દ્વારા સખાવતી સુવિધાઓ વધુ વિક્સેડેડ ઉમદા ઉદ્દેશ્યથી ગુજરાતીઓ અને કૃષિની કાયદાની ધારાધારા (વિવિધેયકમાં જરૂરી સુધારા) કરવામાં આવ્યા છે.

વ્યક્તિશ્રીએ બિલમાં સુધારાની ચર્ચાની વિશ્લેષક જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત ગણોત અને ખેતીની જમીન અધિનિયમ, ૧૯૪૮ની કલમ ૬૩ એસી, મહિલા ઘરખેડ, ગણોત પતાવટ અને ખેતીની જમીન વટહુકમ, ૧૯૪૯ની કલમ ૫૪-બી ગુજરાત જેમ કે વિદ્યુત પ્રદેશ અને સુરક્ષા ક્ષેત્ર સીની અધિનિયમ, ૧૯૫૮ની કલમ ૮૯માં પણ સમાન રીતે લાગુ પડશે.આ વિલેયકની કલમ-૨,૩,૪માં ઉલ્લેખિત કલમો ૬૩-એસી, ૫૪-બી, ૮૯-સીની જોગવાઈઓ અનુસાર ફક્ત નાની ખેની કરવાની સમયમર્યાદામાં સુધારો કરવો. કારણ છે. આથી આ કાયદાના મૂળ હાર્દમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી તેમ શ્રીએ જણાવ્યું હતું.

તેમણે કહ્યું હતું કે, કોઈ સખાવતી પ્રવૃતિ સુરક્ષા અધિકારીઓને, ચેટેબલ ટ્રસ્ટો કે સામાજિક અધિકારીઓ જ્યારે ખરીદે છે ત્યારે એમ જાણતા નથી કે કલમ ૬૩ હેઠળ પરવાનગી લેવી જોઈએ કે કેમ? બિનખેતી પ્રાપ્તિની મૂળ છે કે? આવી વિદ્યાર્થીઓ કૃપાસૂલી કાયદાઓથી ઓળખાણ એવુ નથી હોતુ. આવી કેન્દ્ર તો સમાજના લોકોના દાન-ફાળા-ફંડ પર આધારિત હોય. જ્યારે આ ફંડ ઉપલબ્ધ થાય ત્યારે આવી સંસ્થાઓ વિકાસના કામો કરે છે. જો તેને ખરાબ કરવાની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થઈ હોય તેને બાદમાં અસર કરી શકાતી નથી. બેરખેતી પરવાનગી સમયમર્યાદાની નાણાના કારણે તેમના પ્રશ્નોમાં વધારો થાય છે. જેનું નિરાકરણ આ વિદ્યાર્થીઓની ગેરખેતીની અરજી કરવાની સમયમર્યાદામાં અપગ્રેડ કરવામાં આવી છે.

વ્યક્તિશ્રીએ કહ્યું હતું કે, ગણોત કાયદાની કલમ ૬૩-એસી હેઠળ સખાવતી ઉદ્દેશ્ય નોંધાયેલ પબ્લિક ટ્રસ્ટ અને કંપની દ્વારા તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૫ કે તે પહેલાં ખરીદેલ ગુજરાતની બેઠકમાં અરજી કરવાની અરજી તા.૨૮/૨૦૮/૨૦ના બદલે “સરકાર વાર” એક વખત ઠરાવે તે પ્રમાણે “નો અપગ્રેડ કરવા માટે બિલકુલ કરવામાં આવ્યું છે. અમારી સરકાર આવી ત્યારથી કૃપા કરીને સૂલ વિભાગના જૂના કાયદાઓ કે ગર્લ થકી પ્રજાને હેરાનગતિ વિલંબનો સામનો કરવા માટે અથવા સમયની આવશ્યકતા અનુસાર કાયદામાં સુધારા કરવા માટે વિવિધ કાયદાઓ વિવિધ પ્રજાલક્ષી સુધારાઓ કર્યા છે. પાકિસ્તાની હાલના દૂરના અને લોકપ્રિય પ્રધાન શ્રી ચીનભાઈ મોદી જ્યારે ગુજરાતના મુખ્ય હતા ત્યારે સખાવતી મહિલાઓની પ્રવૃત્તિઓને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ કારણ હતું કે સખાવતી સેવાઓ એ ખૂબ જ સારી રીતે રાજ્યની કૃપા કરીને સારી રીતે
કરે છે.

પતિ શ્રીપૂતે જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના રાજનીતિક વિકાસ શોધો પરિણામે શોધનો ખૂબ જ વિકાસ થયો છે. તેના ફળસ્વ માટે ઉદ્યોગો સી.એસ.આર. એક્ટીવીટી હેઠળ સારૂફાઈડ ટુર્નામેન્ટ જે તે સખાવતી બેંકને દર વર્ષે ફાળવણી કરી શકે છે જેથી સખાવતી વિકાસ વિકસી રહી રહી છે તેને મને સીસ્કો ફાયદો થાય છે. સ્વામિ પ્રદાન સર્વોપરી સિધ્ધાંત દિગ્વિજય ટ્રસ્ટ-ગાંધર, સ્થાનકવાસી જાન્યુઆરી-રાષ્ટ્ર-મેશ્રમ-ઘમ, અયુકેશન ટ્રુસ્લમો-માં, વલભરો અમ્યુકેશન ટ્રસ્ટ-અવલ-અવલભરો ઔદ્યોગિક વિદ્યા મંડલ-અવલસન ઇંપ્રાપુર જેવી સખાવતી અને સેવાકિય ક્ષેત્રે ખૂબ જ સુંદર રમત કરી છે.

તેમણે કહ્યું હતું કે, સેમિનાર અને પ્રતિનિધિના પક્ષે શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે પણ વધુ સુધારા કરીને કૃપા કરીને વધુને વધુ પારદર્શક બનાવ્યો છે. ગુજરાતના ખેડૂતો અને સમગ્ર રાજ્યની પ્રજાને વધુ ઉપયોગી થાય છે. કૃપાસૂલ વિભાગના અમુક કાયદાઓ અંગ્રેજો અને રાજા શનિવાર છે. ઘણા જૂના કાયદાઓ પ્રસ્તુતિ બદલતા બદલાવ જરૂરી છે. જે બદલાવનો નવો હડપ ઓછો થાય છે, જો તમે આવો અને એ માટે આજે અમે આ બિલથી સુધારવું જરૂરી છે. કલમ : ગણોત વંશીયમ ૨, ખેતીની અધિકૃત કલમ ૬૩ એસી, કલમ-૩ : સમાજ ઘરખેડ, ગણોત રાજ્યપતાવટ અને ખેતીની ગુજરાતની વહુકમ, ૧૯૪૯ની કલમ ૫૪-બી તેમજ કલમ-૪ ગણોત અને ખેતીની જમીન પ્રદેશ અને ક્ષેત્ર ક્ષેત્ર) અધિનિયમ, ૧૯૫૮ની કલમ ૮૯-સીનો સમાવેશ થાય છે.

આ વધારાની સખાવતી ઉદ્દેશ્ય માટે જાહેરશાસ્ત્રી ટ્રાસ્ટ્રા એક્ટ-૧૯૫૦ હેઠળ નોંધાયેલ પબ્લિક ટ્રાસટોન અથવા સખાવતી પ્રવૃતિ ઉતેજન આપવાના શબ્દોથી કંપની એક્ટ-૨૦૧૩ હેઠળ નોંધાયેલ કંપનીએ કલમ-૬૩(૧)ની જોગનો અમલ દ્વારા તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૫ કે તે પહેલા ખેતીની સ્વ ખરીદવાની નીતિની આવી સુધારેલ અણિયમ નં.

માત્ર સુધારા અનિયમ નં. ૧૮/૨૦૧૯થી આવી સત્તા કેશબાદ, શિક્ષણ અને સામાજિક ક્ષેત્ર હોય, સખા કાર્ય કરતી સંસ્થાઓ માટે સુધારા નં.૧૮/૨૦૧૯ અમલમાં આવ્યા ૦૧- વર્ષ સુધી ખરાબખેતીના હેતુ માટે અરજી કરી અને જંત્રીના ૨૫% બદલે ૧૦% રકમની રકમ વસુલવાની હતી તે મુજબનો સુધારો કરવામાં આવ્યો.

સારાં સારાંઓ વિશે આ સુધારા કાયદાની જોગવાઈ મુજબ આવી સ્ત્રીઓને ખેતીના હેતુ માટે અરજી કરવાની તા.૨૯/૦૮/૨૦૧૯ થી તા.૨૮/૦૮/૨૦૨૦ સુધી એટલે કે ૦૧ વર્ષની હતી. પરંતુ વિવિધ કારણોસર આ સમયમર્યાદામાં આ મહિલા અરજી કરી શકતી ન હતી. આ મુદ્દતમાં એટલે કે તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૫ પહેલા ખેતીની ખરીદીની માલિકીની સંસ્થા કે તે/કંપની દ્વારા બિનખેતી અરજી કરવાની સમયમર્યાદામાં વધારો કરવા માટે રાજ્યની અલગ-અલગ સખાવતી સંસ્થાએ સ્પષ્ટતા દાખવી આ વિલયકથા તરીકે નોંધવામાં આવ્યું છે તેમ શ્રીએ ઉમેર્યું હતું. .

સ્વશ્રી રાજપૂતે આ સુધારા વિશે જણાવ્યું હતું કે, તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૫ કે તે પહેલા કલમ-૬૩(૧)નો ભંગ કરનાર સંસ્થા/કની દ્વારા ખરીદેલ ખેતીની જમીનોરીટીના યુદ્ધ/સેવા સંસ્થા ધર્મ ચેદા ફંડ પર આધારિત રહેતી હોય. . તેથી એક મહિલા બિનખેતી હાઉઝ્ન્યા બાદમાં વિગેરે માટે સંસ્થા તેનુ અર્થતંત્ર પણ ધ્યાનમાં લેવાનુ રહેશે. આમ, કલમ ૬૩-એસી હેઠળ ચેરીટી બાળકી માટે આ જોગવાઇની મહિલા બિનખેતીની સાથે સંબંધિત મુદ્દત ઊભી કરી શકાય. જેથી કરીને નિયત કરાયેલી ખરાબી સામે લડત આપીને આવી સંસ્થાઓ સામે લડત આપી શકે અને સખાવતી-કાર્યો આગળ જોખમ કરી શકે જે અનુસંધાને ખરાબ ખેલની અરજી કરવાની મર્યાદા સરકારશ્રીઓ સમયાંતરે ઠરાવે તે કાયદામાં સુધારો કરવા માટે આ બિલ રજુ કરવામાં આવ્યું હતું.

ગુજરાત ગણોત અને ખેતીની કાયદા (સુધારા)વિધાક સર્વાનુમતે કરવામાં આવ્યું હતું.

Leave a Comment