રાજ્યની સૌથી મોટી સ્કીન બેંકનો હોસ્પિટલ અમદાવાદમાં શુહારંભ

અમદાવાદઃ રાજ્ય પોલીસ ઋષષિક પટેલે આજે હોસ્પિટલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ ખાતે વિવિધતા નવી પ્રકલ્પ લખાણ લોકાર્ન દર્દીઓની સેવામાં આરોગ્ય સેવાઓ હતી.

જેમાં તુરીબ કાંકરિયાના સહયોગથી હોસ્પિટલના ટ્રોમા માર્કેટમાં રૂ. 48 લાખના ખર્ચે તૈયાર કંપનીઓ રાજ્યની સૌથી મોટી સ્કીન બેંક, રૂ. 6.25 કરોડનું ૧૨૮ સ્લાઇસનુ જીઇ સી.ટી. સ્કેન મશીન , બેંક ઓફ બરોડાના સહયોગથી હોસ્પિટલની ઓ.પી.ડી. વધારાની કિંમતસુવિધા કેન્દ્ર), એસ્ટ્રા ફાઉન્ડેશન દ્વારા રૂ. ૫.૫૦ લાખ અને કેનેરા બાઈને રૂ.૫.૭૦ લાખની મળી પેશન્ટ ગોલ્ફ કાર્ટ સેવાનો આજે તેના હસ્તે સુખારંભ થયો.

તદુપરાંત ડેટરી ક્લબ કાન્‍કરિયા દ્વારા ૧૨૦૦ બેડ હોસ્પિટલની સામે ઉધાનવલોપમેન્ટ માટે રૂ. ૧૨ લાખનો ચેક હોસ્પિટલ અમદાવાદને આપવામાં આવ્યો હતો.

આ સેવાઓના સુખારંભ અમદાવાદ હોસ્પિટલ હોસ્પિટલ સુપ્રીટેન્ડ ડૉ. રાકેશ જોષી , એડપન સુપ્રીટેન્ડન્ટ ડૉ. રજનીશ પટેલ, તમામ વિભાગના ઉત્તર, મોટી મોટી તબીબો, નર્સિંગ, પેરામેડિકલ દર્દી અમારા હતા.

રાજ્યની સૌથી મોટી સ્કીન બેંકની વિશેષતા:-

ચુંટણી અમદાવાદની સ્કીન બેંક હોસ્પિટલ રાજ્ય સરકાર અને તટરી ક્લબ કાકરિયાના સહયોગથી તૈયાર કરાઈ છે. આ સ્કીન અમદાવાદ શહેરની પ્રથમ અને રાજ્યની સૌથી મોટી સ્કીન બેંક છે. અત્તરી ક્લબ કાન્કરિયા દ્વારા ઉચ્ચારિત રૂ. ૪૮ લાખ યુરોપિયન સાધનો ડોનેટ કરવામાં આવ્યા છે અને આ સ્કીન બેંક બર્ન્સ અને પ્લાસ્ટિક સર્જરી વિભાગ ધ્વારા ચલાવવામાં આવશે.

વ્યક્તિની ચૌદિક (પડતરનું પડ) ઉચ્ચ પરીક્ષણ કરીને સાચવવામાં આવે છે અને કોઈપણ યુદ્ધ કે જેમની મૃત્યુ પામે છે જેમકે દાઝીનું નિર્માણ થાય છે., એકસીડન્ટ બાદ કે અન્ય કોઈ પણ જવાબદાર કારણ બનેલ હોય અને તેમની પોતાની પસંદગી માટે મેક ફીટના હોય અથવા તો મોટામોટો ઘંટ હોય કે જ્યાં નીચેની સ્થિતિમાંથી પોતાની સંપૂર્ણ ઘડકની શક્યતા હોય તે સ્થિતિમાં આ બેંકમાં રહેલનો સ્કીમનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

મૃત્યુના ૬ કલાકની અંદર પોલીસ આવે છે. બેંકમાં નબળાઈ(ખાસ સ્કીમ પ્રક્રિયા તરીકે)નો ૫ વર્ષ સુધી ઉપયોગ કરી શકાય છે.

એક હોસ્પિટલ માં બર્ન્સ અને પ્લાસ્ટિક સર્જરીમાં સામાન્ય લોકો ૪૦૦ થી વધારે દાંડીઝ ચડાવવામાં આવે છે અને અન્ય સીડના દર્દીઓ કે જેમને પસંદ કરવાની જરૂર છે તે માટે જરૂરી છે કે ૨૦૦ થી વધારે સારી રીતે કામ કરવા માં આવે છે. આ દર્દીની જેમ દર્દીની સારવારમાં સ્કીમ જ મદદરૂપ બને છે.

સીટી સ્કેનર 128 સ્લાઇસ મશીન ની વિશેષતા :-

હોસ્પિટલ, અમદાવાદના જી-૨ ગુજરાત સરકાર દ્વારા રૂ.૬. ૨૫ ક્રનું ૧(એક) જીઇ સીટી સ્કેનર્સ 128 એક્વિઝિશન ચેનલ્સની સ્લાઇસ નંબર 64 અવકાશી રીઝોલ્યુશન સાથે મશીન તમારી તૈયારી છે. આજે રાજ્યની કુલ ૯ કેન્દ્રને ગુજરાત સરકાર દ્વારા એક-એક સીટી સ્કેનર્સ 128 સ્લાઇસ મશીન છે. આ મશીનથી હોસ્પિટલ, અમદાવાદ સીટીઓ પક્ષો સામે લડી લેવા માટે લાભ મેળવ્યો અને સ્કેન સમાનનો સમયગાળો થશે.

Leave a Comment