વડોદરામાં જર્જરિત પાર્ક સ્લાઈડને કારણે 3 વર્ષના બાળકે અંગૂઠો ગુમાવ્યો

વડોદરાઃ શહેરના એક પાર્કમાં જર્જરિત સ્લાઈડમાં ગેપમાં ફસાઈ જતાં ત્રણ વર્ષના બાળકનો એક અંગૂઠો કપાઈ ગયો હતો.

આ ઘટના તાંદલજા વિસ્તારના તહુરા પાર્કમાં બની હતી જ્યારે ત્રણ વર્ષનો બાળક સ્લાઇડ પર રમી રહ્યો હતો. સ્લાઈડમાં એક કટ હતો, અને છોકરાનો અંગૂઠો તેમાં ફસાઈ ગયો. સ્લાઇડમાં તે ગેપમાં ફસાઇ ગયા પછી, પગનો અંગૂઠો કાપી નાખવામાં આવ્યો હતો. છોકરાને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ડોકટરો કપાયેલા અંગૂઠાને ફરીથી જોડવામાં અસમર્થ હતા, જેથી છોકરાને આજીવન અંગવિચ્છેદન સાથે છોડી દેવામાં આવ્યો.

Leave a Comment