કાઈટ ફ્લાઈંગ ફેસ્ટિવલના 15 દિવસ બાદ સુરતમાં પતંગના દોરાને કારણે એક વ્યક્તિ ઘાયલ




</p> <p>કાઈટ ફ્લાઈંગ ફેસ્ટિવલના 15 દિવસ બાદ સુરતમાં પતંગના દોરાને કારણે એક વ્યક્તિ ઘાયલ | દેશગુજરાત






















/

કાઈટ ફ્લાઈંગ ફેસ્ટિવલના 15 દિવસ બાદ સુરતમાં પતંગના દોરાને કારણે એક વ્યક્તિ ઘાયલ

29 જાન્યુઆરી, 2024

Leave a Comment