વ્હાલી દીકરી યોજના

શું લાભ મળશે?

• દીકરીના પહેલા ધોરણમાં પ્રવેશ વખતે ૩.૪૦૦૦/-ની સહાય.

• દીકરી ધોરણ-૯માં આવે ત્યારે ૩.૬૦૦૦/-ની સહાય.

• દીકરી 18 વર્ષની વય વટાવે ત્યારે તેને ૩.૧,૦૦,૦૦૦/- ની આર્થિક સહાય.

• દીકરી પુખ્ત વયની થતા ઉચ્ચ શિક્ષણ અને તેના લગ્ન પ્રસંગ માટે યોજના અંતર્ગત સહાય.

લાભ લેવા માટે પાત્રતા

તા.૦૨/૦૮/૨૦૧૯ કે ત્યારબાદ જન્મેલ દીકરીઓને આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર રહેશે.(દીકરી જન્મના એકવર્ષની સમયમર્યાદામાં નિયત નમુનાના આધાર પુરાવા સહીતની અરજી કરવાની રહેશે.)

દંપતીની પ્રથમ ૩ સંતાનો પૈકીની તમામ દીકરીઓને યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર રહેશે.

અપવાદરૂપ કિસ્સામાં બીજી/ત્રીજી પ્રસુતિ વખતે કુટુંબમાં એક કરતા વધારે દીકરીઓનો જન્મ થાય અને દંપતીની દીકરીઓની સંખ્યા ત્રણ કરતા વધુ થતી હોય તો પણ તમામ દીકરીઓને આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર થશે.

• બાળલગ્ન પ્રતિબંધક અધિનિયમ ૨૦૦૬ની જોગવાઇઓ મુજબ પુખ્તવયે લગ્ન કરેલ હોય તેવા દંપતીની દીકરીઓને જ આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર રહેશે.

લાભ મેળવવા માટે જરૂરી પુરાવા

દીકરીના માતા-પિતાનો સંયુક્ત આવકનો દાખલો (૨,૦૦,૦૦૦ થી ઓછી આવક મર્યાદા)

દીકરીના માતા-પિતા નો આધાર કાર્ડ

દીકરીના માતા-પિતાનું જન્મનો પુરાવો (શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર/જન્મ દાખલો)

દીકરીના માતા-પિતા નું રહેઠાણ નો પુરાવો (લાઈટબીલ/વેરાબિલ)

દીકરી નો જન્મ દાખલો

• દીકરીના માતાનો જન્મદાખલો/શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર

• દંપતીના જન્મેલા અને હયાત બાળકોના જન્મના દાખલા

• વ્હાલી દીકરી યોજનાના સંદર્ભમાં સોગંધનામું

યોજનાનું કોર્મ અને લાભ લેવા જીલ્લા મહિલા અને બાળ વિકાસ અધિકારી ની કચેરી, ગ્રામપંચાયત, યુસીડી સેન્ટર અથવા સ્થાનિક આંગણવાડીનો સંપર્ક કરવો.

Leave a Comment