હાઉસિંગ બોર્ડના જુના સમાન સોના રિ-ડેવલપમેન્ટને વેગ આપવા મહત્ત્વપૂર્ણ બાબતો

ગાંધીનગરઃ મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડના જુના નિવેદન રિ-ડેવલપમેન્ટ તરત જ શરૂ કરી શકે છે તે ઉદ્દેશ્ય કેટલાક મહત્વપૂર્ણ દબાણો કર્યા છે.

આ ઉદ્ભવોથી આવા નિવેદનો રહેણાંકના વ્યક્તિ હક્ક અને દસ્તાવેજના પ્રશ્નો નિવારી કરી શકશે. સ્વિક હક્ક પ્રદર્શિત નહીં થવાને કારણે ફ્લેપ આવવો પણ સ્પોટમાં રિ-ડેવલમેન્ટ રિલમિંગ સિસ્ટમ અમલમાં વિઘન થશે.

ગુજરાતી હાઉસિંગ બોર્ડ અને સ્લેમિયર્સ સેલ દ્વારા રાજ્યમાં બનાવવામાં આવેલ ક્લિનરો માટે વસૂલ ચકાસવા માટે ફી, બેટરી પાવર ક્લોર અન કટ્ટરપાનીની ફીનો ઉપયોગ કરવા માટે તાકીદ કરવા માટે મદદ કરવા માટે મુખ્યમંત્રીની ક્લીનિટી ક્લીનર અધિકારિક સ્તરે યોજવામાં આવી હતી. આ સુધારાના કારણે કારણભૂત ધારકોને મોટી રાહત મળે છે.

સેમિ શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ ગુજરાતી હાઉસિંગ બોર્ડ દ્વારા પ્રેઝેન્ટેશન દ્વારા પ્રવર્તમાન સ્થિતિની સમીક્ષા આ સમીક્ષામાં આવી હતી.

તદઅનુ હાઉસિંગ બોર્ડના જાહેરખબર, ફી ના કિસ્સામાં સારુ લાભાર્થી બાદ ઉત્તરો પાવર ઓફ એટર્નિન જાહેર દરેકની ફરતી લેવાતીફર ફી વન ટાઈમ વસૂલવામાં આવશે.

આવન ટાઈમ ફીનું ધોરણ EWS માટે રૂ. ૨ હવાઈ, એલઆઈજી માટે રૂ. ૧૦ હવાઈ, એમઆઈજી માટે રૂ. ૧૪ વિમાન અને HIG માટે રૂ. ૨૦ અલગ અલગ કરવામાં આવ્યું છે.

ફ્લેટ વસૂલ વસૂરો માટે અધિકૃત પુસ્તકની ઉપયોગ ફી હાલ જંત્રીના દરમાં આવે છે. આના પરિણામ સ્વરૂપે ધોરણે ધારકો તે ફી ચુકવવા ન હતા. સેમી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે હવે ઉદાર નિવેદનને સમર્થન આપીને નક્કી કર્યું છે કે, જંત્રી રેટના બદલે ફી નિયત અર્થાત્ કે ફિક્સ દેવશે.

અર્થાત્ કે, ૨૫ ચોરસ વિસ્તાર સુધીના અન અધિકૃત અધિકાર વપરાશની ફી હવે જંત્રી દરને EWS રૂ.૧૦ વિમાનમાં, એલ. ૨૦ હવાઈ, મિગ રૂ. ૩૦ વિમાન અને HIG માં રૂ. ૬૦ હવાઈ રીતે લેવાશે.

આ ઉપરાંત અન ૨૫ ચોરસ બહુ વધારે અધિકૃત ઉપયોગની ફી પણ જંત્રી દરને બદલે EWS માં રૂ. ૨૦ હવાઈ, એલઆઈજીમાં રૂ. ૪૦ હવાઈ, મિગ રૂ. ૬૦ વિમાન અને HIG માં રૂ. ૧ લાખ ૨૦ હવાઈ પ્રમાણે નિતિટ કરી શકાશે.

સેમિશ્રી ગુજરાત બોર્ડની યોજનાઓ હાઉસિંગ હાઉસ ખરીદી સમય પૂરો પૂરો કરે છે કેની ૧૦૦ ટકા રકમ ભરપાઈ કર્યા બાદ વિલંબથી દસ્તાવેજમાં વિલંબિત પેટે ચૂકવણી પ્રતિ વર્ષ રૂ. ૧ હવાઈના સ્થાને વન ટાઈમ વસુલાત EWS માટે રૂ. ૨ હવાઈ, એલઆઈજી માટે રૂ. ૪ હવાઈ, MIG માટે રૂ. ૬ વિમાન અને HIG માટે રૂ. ૧૦ સુરક્ષા કરવાનો પણ કર્યો છે.

સેમિ શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે હાઉસિંગ બોર્ડના આવાસ ધારકોના હિતમાં ગુજરાત તેમને રાહત આપે છે સાથે ફી સલામતમાં સરળતા આપનારા આ આયોજનો કર્યા છે.

જેમ કે વધતી જર્જરીત સક્રિયતાને કારણે જુના અને જર્જરીત પોસ્ટને રિ-ડેવલપમેન્ટની પ્રક્રિયા સુગમ અને ઝડપી ગતિને કારણે ઈઝ ઓફ લિવિંગ થશે.

સેમિશ્રીની શ્રીવાસીતા આયોજનમાં આ ચૂંટણીમાં સેમિનારમાં શ્રી શ્રીના અધિક મુખ્ય સિશિવ જોષી, શહેર વિકાસ અગ્ર સિંચવ અશ્વિની કુમાર, હાઉસિંગ કમિશનર શ્રી સંદીપ સચિર શ્રી આરજી.ગોહિલ વગેરે હતા.

Leave a Comment